Nyhetsflödet

Tuesday, August 28, 2012

FA:s lärosatser och den första trosartikeln

Frälsningsarmén ger med ojämna mellanrum ut en ny upplaga av "Handbok i Frälsningsarméns Lärosatser" (Handbook of Doctrine), som bland annat är en förklarande utläggning av FA:s elva lärosatser.

En ny genomarbetad upplaga publicerades 2010 på engelska och den svenska versionen har just givits ut.

Samtidigt som den svenska upplagan publiceras kommer det besked om ändring av innehållet på en väsentlig punkt. Det handlar om den första lärosatsen som behandlar Frälsningsarméns syn på Bibeln. I den nu publicerade svenska upplagan står det:

"Bibelns inspiration är grunden till att vi kan förstå att den gudomliga uppenbarelsen i skriften är tillförlitlig. Bibeln är inspirerad på ett unikt sätt som gör den annorlunda jämfört med alla andra skrifter eller konstverk. Detta betyder dock inte att Bibeln är ofelbar eller utan ofrivilliga mänskliga misstag som skulle kunna vilseleda. Medan vi tror att det övergripande budskapet i Bibeln är inspirerat och pålitligt måste varje enskild text läsas och tolkas noggrant utifrån sitt sammanhang (kontext) och med noggrann hänvisning till den bibliska sanningen i sin helhet." (sid. 31)

Problemet med denna skrivning är att den kan förstås som att Bibeln innehåller fel eller innehåller mänskliga misstag som kan vilseleda. Normalt har vi inte sett på Bibelns texter som vilseledande eller felaktiga. En sådan formulering är naturligtvis problematisk. Om Bibeln innehåller en massa fel, vem ska bedöma vilka delar som är fel och vilka som är rätt?

Frälsningsarmén internationellt har uppmärksammat denna olyckliga formulering (obs den svenska versionen är en korrekt översättning av den engelska) och Generalen har efter konsultation med flera rådgivande nämnder beslutat att ändra ordalydelsen med omedelbar verkan. Den engelska tidskriften Salvationist skriver om detta och ger oss den nya ordalydelsen (min egen översättning):

"Vi tror att Bibelns budskap är inspirerat och pålitligt. Men varje enskild text måste läsas och tolkas noggrant utifrån sitt sammanhang och med hänsyn till den bibliska sanningen i sin helhet.
Vi slår fast att vi kan lita på Skriften som instruktion och vägledning av gudomlig sanning och kristet liv, eftersom vi i Skriften möter Guds eget ord, Jesus Kristus. Den Helige Ande som inspirerade författarna upplyser även dem som läser dess blad och leder dem till tro."

Jag är tacksam för Generalens beslut att ändra formuleringen vilken annars skulle ha inneburit en radikal förändring av Frälsningsarméns syn på Bibeln.

No comments:

Post a Comment