Nyhetsflödet

Tuesday, August 21, 2012

Skiljelinjen

Jag skrev tidigare ett inlägg om Nyteologin och lovade återkomma om den avgörande skillnaden mellan olika inriktningar inom kristenheten. Jag skrev där: "Idag möter vi många liknande rörelser som ifrågasätter grundläggande kristna doktriner. Dessa rörelser använder de kristna begreppen, omtolkar dem och skapar en ny teologi som markant avviker från klassisk kristendom" och avslutade med "Men den avgörande skiljelinjen mellan olika teologiska inriktningar är bibelsynen. Din syn på Bibeln avgör var du hamnar i din tolkning."

Man kan tänka sig de olika bibelsynerna på en linje från A till C på bilden nedan. 

A. Bibeln är Guds ord 
Här ser man Bibeln som Guds ord till människorna. 

B. Bibeln innehåller Guds ord till människorna
Mycket av det som står i Bibeln är Guds tilltal, men det finns också mycket annat. Det ankommer på den enskilde att avgöra vad som är vad. 

C. Bibeln är människors tankar om Gud 
Bibeln är människors reflektioner. I Bibeln kan vi inte få veta något om vem Gud är, vi kan bara få upplysning om hur David och alla de andra tänkte om Gud.

Stora delar av kristenheten har en längre tid rört sig från positionen A mot ett alltmer liberalt förhållningssätt till Bibeln. Den Onde har i alla tider försökt så ut misstro mot Guds ord, ända från Adams tid "Har Gud verkligen sagt...?" (1 Mos 2:24).

Skiljelinjen inom kristenheten idag går inte mellan samfunden utan rakt genom de olika kyrkorna och frågan är fortfarande "Har verkligen Gud sagt", med tilläggsfrågan "Om han verkligen har sagt det, menar han naturligtvis något annat?"

Jesus och apostlarna trodde på auktoriteten i Guds ord och den del av kyrkan som fortfarande växer är de mer konservativa samfunden som ser Bibeln som Guds ord.

Frälsningsarméns lärosats nummer ett säger:
"
Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv." Lausannedeklarationen som är hela den evangeliska kyrkans "trosbekännelse" uttrycker sig nästan identiskt.

Men det finns också rörelser i vår tid där man inte förkastar Bibeln men använder bibliska begrepp som omdefinieras och ges en ny mening och andra rörelser där man selektivt väljer bort avgörande undervisning från Bibeln som synd, dom, helvetet som de flesta av oss tycker att det är mindre angenämt att tala om.

Den avgörande skiljelinjen idag inom kristenheten är vår syn på bibelordet.

No comments:

Post a Comment